Τρίτη, 27 Απριλίου 2010

Πέμπτη, 22 Απριλίου 2010

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΗΣ.Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης εργασιάς ορισμένου χρόνου


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 01/2010
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν,
2. Τα άρθρα 168, 170 και 232 του Ν. 3584/2007, όπως και την παρ. 5 του άρθρου 6 του
Ν. 3146/2003 (προκειμένου για κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα
υπηρεσιών Ο.Τ.Α.), όπως ισχύουν.
3. Την υπ΄ αριθμ. 04/05.01.2010 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σάμης.
4. Την υπ΄ αριθμ. 491/16.02.2010 απόφαση Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
5. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Σάμης (ΦΕΚ Β’ 1015/28.05.2009).

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου, συνολικά δώδεκα (12) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή
παροδικών αναγκών του Δήμου Σάμης που εδρεύει στο Δημαρχείο
Σάμης και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και
διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα
απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση.
Προθεσμία υποβολής αίτησεων: 29 Απριλίου 2010.Share on Facebook

Παρασκευή, 2 Απριλίου 2010

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ

Share on Facebook