Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2009


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
Ο Δήμος Πυλαρέων Κεφαλληνίας έχοντας υπόψη:

τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει, την παρ. 2 του άρθρου 57 του Ν. 2218/94, την παρ. 3 του άρθρου 2 της υπ΄ αρ. 33/2006 Π.Υ.Σ. όπως και την παρ. 5 του άρθρου 6 του Ν. 3146/2003, και την υπ΄ αριθμ. 53/2009 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Πυλαρέων,
Ανακοινώνει
την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη παροδικών ή εποχικών αναγκών των υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα καθαριότητας λιμένος για την εξής , κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητα , με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική...
περίοδο:
Ειδικότητα
:Υ.Ε. Εργατών Καθαριότητας
Αριθμός:1
Ειδικά τυπικά προσόντα:Δεν απαιτούνται (Άρθρο 5 παρ.2 Ν.2527/97)
Χρονική διάρκεια:Πέντε (5) Μήνες


Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
1.- Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
2.- Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
3.- Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση), με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης.
Εξαίρεση : Οι υποψήφιοι για θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρο (Ν.2207/1994 άρθρο 4 § 6).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου Πυλαρέων (τηλ. 26740-61207 – αρμόδιος κ. Σπύρος Βαλλιανάτος) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών , που αρχίζει από τις 13-6-2009 έως και 22-6-2009.
Τα Κριτήρια Κατάταξης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά περιλαμβάνονται στο πλήρες κείμενο της Ανακοίνωσης η οποία είναι αναρτημένη στο Δημαρχείο.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΥΛΑΡΕΩΝ

ΣΠΥΡΟΣ ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ

Share on Facebook

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου